Нормативни актове

 

Закон за предучилищното и училищното образование (в сила от 01.08.2016г.)

 

 

Наредба №5 за предучилищното образование

 

 

Наредба за приобщаващото образование от 11.11.2016

 

 

Механизъм за съвместна работа на институциите по обхващане и задържане в образователната система на деца и ученици в задължителна предучилищна и училищна възраст

 

Информация за социалните услуги в общността за деца

 

Списък на лицензирани доставчици на социалните услуги в общността за деца

 

Добри практики при предоставяне на социални услуги за деца

 

Правилник за дейността на ДГ №26 „Изворче“

 

 

Правилник за вътрешния трудов ред